Właściwość

Rewir komorniczy (właściwość miejscowa)

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Marcin Płoński jest organem egzekucyjnym właściwym do prowadzenia spraw egzekucyjnych w rewirze Sądu Rejonowego w Gdyni, który obejmuje obszar miasta Gdyni.

Prowadzenie spraw z nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Marcin Płoński jest organem egzekucyjnym właściwym do prowadzenia spraw egzekucyjnych z nieruchomości w rewirze Sądu Rejonowego w Gdyni, który obejmuje obszar miasta Gdyni.

Prowadzenie spraw z wyboru (poza rewirem)

Zgodnie z art. 10 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:
1) o egzekucję z nieruchomości;
2) o wydanie nieruchomości;
3) o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
4) o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
5) w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.
Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika.